10_year_ANNI

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi nhân sự

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 29/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau: Trườ …

Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

TIG-Bien ban DHCD thuong nien 2017 TIG-Nghi quyet DHCD 2017 1.Bao-cao-cua-HDQT 2.Bao-cao-ket-qua-HDSXKD-nam-2016-chi-tieu-KHSXKD-nam-2017 3.Bao cao cua Ban kiem soat 4. Totrinh PP lợi nhuận 5.To trinh phuong an phat hanh cổ phiếu riêng lẻ …

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

0.Dự thảo Nghi quyet DHCD 2017 8.Bao-cao-cua-HDQT 9.Bao-cao-ket-qua-HDSXKD-nam-2016-chi-tieu-KHSXKD-nam-2017 6.Quy che to chuc Dai hoi 2017 7.To-trinh-lua-chon-don-vi-kiem-toan-nam-20152 10. Totrinh PP lợi nhuận 11.Bao cao cua Ban kiem soat …

Trang 20 của 47« Trước...10...1819202122...3040...Sau »