10_year_ANNI

Thegioixedien.vn

Thông qua Công ty thành viên là Công ty Cổ phần Thế giới Xe điện, TIG sở hữu và phát triển chuỗi siêu thị xe điện thegioixedien.vn theo mô hình chuỗi bán lẻ xe điện hiện đại, đang được mở rộng trên toàn quốc. Đây là hoạt động kinh doanh có tác động và đóng góp hết sức cụ thể cho mọi mặt xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.
Thông tin về các sản phẩm của Công ty:  http://thegioixedien.vn/