10_year_ANNI

Mô hình tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN:

co cau to chuc 2021

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

so do to chuc 2021