10_year_ANNI

Mô hình tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TẬP ĐOÀN:

So Do 2

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY:

So Do 1