10_year_ANNI

Mô hình tổ chức

Sơ đồ tổ chức tập đoàn

So Do 2

 

Sơ đồ tổ chức bộ máy

So Do 1