10_year_ANNI

Sứ Mệnh

* Tạo nên những giá trị đích thực bao gồm những sản phẩm dịch vụ chất lượng, thân thiện môi trường và hữu ích cho cuộc sống;
* Tạo ra giá trị lợi ích và cơ hội gia tăng giá trị cho nhà đầu tư;
* Đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cộng đồng, xã hội.