10_year_ANNI

TIG: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2018

Xem file đính kèm: BCTC Hợp nhất ban nien 2018