10_year_ANNI

TIG: Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Chi tiết xem file đính kèm: tại đây