10_year_ANNI

Các lĩnh vực khác

Cac LV khac1TIG đầu tư tài chính, góp vốn, M&A sở hữu các công ty tiềm năng trong một số lĩnh vực thiết yếu và liên kết hỗ trợ các hoạt động kinh doanh chính; Thực hiện tái cấu trúc, hỗ trợ quản trị điều hành, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và hiện thực hóa hiệu quả đầu tư cho TIG; TIG cũng đang duy trì hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực như dịch vụ tài chính – chứng khoán, xây dựng, du lịch dịch vụ, truyền thông… và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định pháp luật Việt Nam.