10_year_ANNI

TIG: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2019