10_year_ANNI

TIG: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán

Xem file đính kèm: BCTC HN 2017