10_year_ANNI

TIG: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Xem file đính kèm: BCTC hợp nhất năm 2018