10_year_ANNI

TIG- TLPT: Báo cáo thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tại Thông báo số 317/TB- VP ngày 6/5/2020 và Kết luận Thanh tra số 295/KL- TNMT ngày 19/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ xin báo cáo về việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tại Hội nghị nghe thanh tra tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra các nội dung thông tin báo chí phản ánh về Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua theo Thông báo số 317/TB – VP ngày 06/05/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem file đính kèm: CV 95 báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo thanh tra tỉnh Phú Thọ