10_year_ANNI

TIG: Chênh lệch LNST BCTC bán niên soát xét 2019 so với cùng kỳ 2018

Xem file đính kèm: TIG giai trinh bien dong LN 6 thang 2019