10_year_ANNI

TIG: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm: TIG.CBTTngayDKCC