10_year_ANNI

TIG: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm: CBTT vv ky hop dong kiem toan BCTC 2019