10_year_ANNI

TIG: Công văn xin gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm: CV gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020