10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch KQKD quý 4 năm 2018