10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng 2018 so với cùng kỳ năm 2017