10_year_ANNI

TIG: Giải trình biến động 10% LNST trên BCTC bán niên soát xét năm 2017

Chi tiết xem file đính kèm: giai trinh chenh lech LNST BCTC ban nien 2017