10_year_ANNI

TIG: Giải trình biến động 10% lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán