10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch BCTC năm 2018 đã kiểm toán so với quý IV/2018