10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch doanh thu, lợi nhuận quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước