10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch doanh thu thuần BCTC bán niên soát xét so với BCTC quý do Công ty tự lập