10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm: tại đây