10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm: TIG. Giai trinh KQKD quy 1.2020