10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch LNST năm 2020 so với năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm: tại đây