10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch LNST quý 2 năm 2019

Xem file đính kèm: TIG. GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN