10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch LNST quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ 2019

Chi tiết xem file đính kèm: tại đây