10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch LNST quý 4.2019 so với cùng kỳ năm trước