10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch LNST quý 4.2020 so với cùng kỳ năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm: tại đây