10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2017 so với quý 4 năm 2016