10_year_ANNI

TIG: Giải trình chênh lệnh lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2017

Xem file đính kèm: TIG.giaitrinhchenhlechLNquy32017