10_year_ANNI

TIG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng CP tại CTCP Tòa nhà công nghệ cao HDE