10_year_ANNI

TIG: Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản và năng lượng tái tạo Việt Nam