10_year_ANNI

TIG: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Xem file đính kèm: TB chot DSCD tham du DHDCD 2019