10_year_ANNI

TIG: Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu thay thế thông báo số 250/2021/TB – TIG ngày 23/06/2021

Chi tiết xem file đính kèm: tại đây