10_year_ANNI

TIG: Thông báo kết quả nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Thông tin Truyền thông Hà Nội