10_year_ANNI

Dự án Vườn Vua (Phú Thọ) thực hiện đúng quy định pháp luật!

Vừa qua, một số bài báo có đăng tải thông tin sai sự thật về việc chính quyền tỉnh Phú Thọ ưu ái cho Dự án Vườn Vua vi phạm quy định pháp luật…”. Các cơ quan báo chí đã vào cuộc tìm hiểu và có các bài báo điều tra phản ánh đúng sự thật nhằm rộng đường dư luận. Link các bài báo kèm theo sau đây:

https://tbck.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-62102.html

https://tieudungplus.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-20200317083315460.html

http://dnth.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat.htm

https://hhth.vn/phu-tho-du-an-vuon-vua-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat!

https://phapluatxahoi.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-184156.html

https://vietnamindex.vn/rong-duong-du-luan-du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-bv7456.htm

http://vietq.vn/du-an-vuon-vua-phu-tho-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-d171066.html

https://anninhthudo.vn/kinh-doanh/chu-dau-tu-noi-gi-ve-nhung-thong-tin-xung-quanh-du-an-vuon-vua/847001.antd

https://tbck.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-ve-thu-hut-dau-tu-phat-trien-du-lich-62081.html

https://phapluatxahoi.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-184044.html

https://www.moitruongvadothi.vn/doi-song-xa-hoi/xa-hoi/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-truoc-dich-covid-19-a65846.html

https://tieudungplus.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-20200316170040425.html

https://hhth.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-ve-thu-hut-dau-tu-phat-trien-du-lich

http://dnth.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-ve-thu-hut-dau-tu-phat-trien-du-lich.html

http://doanhnghiephoinhap.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-thuc-hien-dung-quy-dinh-phap-luat-ve-thu-hut-dau-tu-phat-trien-d.html

http://vietq.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-truoc-dich-covid-19-d171034.html

https://baosuckhoecongdong.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-truoc-dich-covid-19-158517.html

https://tintucvietnam.vn/phu-tho-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-tao-dong-luc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-truoc-dich-covid-19-d233721.html