10_year_ANNI

Một số báo chí đăng tải bài viết v/v kết luận thanh tra chính thức của tỉnh Phú Thọ về Dự án Vườn Vua